På Lem skole søger vi at give eleverne en sjov, spændende, engagerende og udbytterig skolegang. I hverdagen handler vi selvfølgelig alle i høj grad ud fra situationen, - hvilke problemer står vi med lige nu, hvordan tackler vi dem mest hensigtsmæssigt - men der er mål for undervisningen, som til enhver tid danner baggrund for skolens virke.

Primært er folkeskolelovens formålsparagraf afgørende for, hvilke områder der skal satses på. Men også skolens egen målsætning spiller en stor rolle. Skolens målsætning er blevet til i 96 på baggrund af holdningstilkendegivelser fra elever, forældre, skolebestyrelse og lærere og er et udtryk for, hvad vi lokalt finder væsentligt og skal sætte os som mål. Det har stor betydning for den daglige undervisning hvilke mål, der bliver sat. De skal medtænkes i al planlægning af undervisning og få en afgørende indflydelse på, hvordan skolen fungerer.

Ud over folkeskolens formålsparagraf her Lem skole også sin egen målsætning, hvori det betones, hvad vi finder væsentligt netop på denne skole:

  • Skolens mål skal være en dagligdag, der grundlæggende bygger på tryghed.
  • Gennem gensidig respekt og forståelse søger vi af opnå et tillidsfuldt og åbent samvær, hvor den enkeltes lyst og evne til at lære, opleve og undres gives bedst mulig betingelser.
  • Det er vigtigt, at alle får udfoldelsesmuligheder og medindflydelse med henblik på at udvikle selvværd og styrke selvstændighed. Det skal ske med forståelse for, at med denne indflydelse følger ansvar og medansvar.
  • Det er endvidere vigtigt, at enhver får mulighed for at udnytte og udvikle sine evner, og at der stilles udfordringer. Den faglige/personlige udvikling indebærer også at tage imod udfordringer og tage ansvar for egen læring.
  • Gennem åbenhed over for eksperimenterende læringsformer, medinddragelse af omverdenen og tid og plads til fordybelse skal skolen være et udfordrende læringssted.
  • Skolens fysiske rammer skal udvikles til at leve op til denne målsætning.

Vi håber, at denne målsætning må kendetegne vores skole og det arbejde, der gøres her - i et samarbejde mellem skole og hjem. Vi håber, I vil engagere Jer i skolen, give udtryk vor Jeres holdninger, bekymringer og positive reaktioner.

Skoleleder

Marianne Kipker